计算机学院英文版
 Home | Institude Overview | Divisions | Faculty | Teaching & Research | Connection Us 
  Faculty
当前位置: Home>Faculty

Faculty

                                                 According to the pinyin alphabetical order:

Caixian Chen

Wei Cheng

Jing Chi

Yibing Du

Shihong Feng

Shsnshan Gao

Changxin Geng

Qiang Guo

Hua Han

Jun He

Huipeng He

Xinyan Huang

Xiuhua Ji

Fuping Jia

Xiaoke Jia

Fangzhen Li

Hengwu Li

Hong Li

Hongxing Li

Jing Li

Li Li

Wenming Li

Xiuyuan Li

Yunzhi Li

Zhen Li

Zhenhua Li

Xiuxia Liang

Peiguang Lin

Hui Liu

Jin Liu

Lei Lui

Lizheng Liu

Yabing Liu

Ying Liu

Zhaoguang Liu

Zheng Liu

Jing Lu

You Lv

Yuanyuan Meng

Xiushan Nie

Guangfeng Pan

Shangju Qi

Wen Qin

Nan Ren

Wentao Shao

Xiaohong Shen

Baoya Song

Qing Sun

Xiaohua Tan

Yiran Teng

Ping Wang

Qian Wang

Shengyuan Wang

Xiaojing Wang

Yanling Wang

Yanling Wang

Hui Wen

Xiaoming Xi

Dawei Xv

Jian Xv

Yinglei Xv

Zhenzhong Xv

Tianbing Xv

Yinghua Xue

Hua Yan

Feng Yang

Liping Yang

Ming Yang

Xiaohong Yang

Yilong Yin

Hua Yu

Xiao Yu

Yi Yuan

Houguang Yue

Chunyun Zhang

Fan Zhang

Jian Zhang

Kangkang Zhang

Rui Zhang

Wenyu Zhang

Yan Zhang

Yuan Zhang

Yunfeng Zhang

Xin Zhao

Youen Zhao

Zhikun Zhao

Zhongchuan Zhao

Bo Zhou

Lili Zhou

Zhiqiang Zhao 

College of computer science and technology, Shandong University of Finance and Economics